O nas

Muzeum Nauk o Ziemi (NoZ) to muzeum geologiczne. Powstało z pasji pracowników wydziału – głównie geologów. To oni spontanicznie tworzyli pierwsze kolekcje i ekspozycje, które dopiero po roku 2005 uzyskały kształt obecnych profesjonalnych wystaw muzealnych.

 

Szczegóły w zakładkach z lewej strony głównego okna.

Początki tworzenia muzeum do roku 2005

Początków muzeum należy upatrywać w pasji zbierackiej prywatnych kolekcjonerów – pracowników wydziału, głównie geologów. W roku 1977 prof. Erast Konstantynowicz zakupił gabloty aluminiowe wykonane na kopalni Orzeł Biały w Piekarach Śląskich. Zostały one ustawione w holu budynku, który dzisiaj stanowi laboratorium. Poszczególni kolekcjonerzy prezentowali w nich swoje zbiory, głównie mineralogiczne.

Pod względem formalnym Muzeum WNoZ, początkowa nazwa „Muzeum Ziemi”, zostało powołane Zarządzeniem Rektora nr 37/94 z dnia 28 października 1994 roku, z inicjatywy najbardziej zaangażowanych i do dziś wspierających pracowników: Łukasza Karwowskiego, Iriny Gałuskiny, Evgeny Gałuskina, Wojciecha Krawczyńskiego, Justyny Ciesielczyk i Grażyna Bzowska. Kierownictwo Muzeum objął prof. dr hab. Łukasz Karwowski. Brak jednak było jakiejkolwiek regulacji prawnej czy finansowej. Działalność muzeum ograniczała się do wystawiania zbiorów indywidualnych i ciekawszych okazów z kolekcji dydaktycznych. Okazy nie były zinwentaryzowane.

Pierwszym pracownikiem została mgr Irina Gałuskina. Razem z mężem rozpoczęli częściową inwentaryzację. Bardzo mocno została wyakcentowana część mineralogiczna. Zbiory były na bieżąco uzupełniane głównie na zasadzie darowizn, oraz zakupów przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi ( z części dochodów z giełd minerałów). Z końcem lat dziewięćdziesiątych, znaczna ilość okazów została zakupiona, za pieniądze uczelni, z Muzeum im. Fersmana w Moskwie. Funkcje zarówno kierownika jak i pracownika nie były pełnione ma zasadach pełnego etatu, lecz dodatkowo, w ramach zatrudnienia w Katedrze Mineralogii, Pertografii i Geochemii. Wszelkie monity o stworzenie możliwości rozwoju czy regulacji finansowej, spotykały się z niezrozumieniem władz wydziału. Od czasu do czasu wspierając muzeum doraźną pomocą. Nie mogąc sprostać nadmiernym obowiązkom, p. dr Irina Gałuskina zrezygnowała z pracy w muzeum. W grudniu 1999 roku, w związku z budową nowego budynku wydziału, wszystkie okazy zostały spakowane i przeniesione do magazynu.

Z końcem roku 2003, po oddaniu nowego budynku, Muzeum otrzymało nową salę. Z inicjatywy ówczesnego dziekana prof. Andrzeja Jankowskiego, zostały zamówione nowe gabloty. Powstała zatem kolekcja mineralogiczna według systematyki. Na etacie technicznym został zatrudniony p. mgr Wójcik, który po około 2 latach odszedł na stanowisko dyrektora Muzeum w Zabrzu.

Z końcem roku 2004 została zatrudniona p. mgr Ewa Budziszewska-Karwowska.

Stan muzeum wyglądał następująco:

 • kolekcja mineralogiczna, w liczbie około tysiąca eksponatów, opisana niejednolicie: stary spis inwentarza do roku 1998 wykazywał 466 okazów, nowa księga o zupełnie innej numeracji zawierała 21 okazów
 • reszta zbiorów leżała bezładnie w magazynie.

Rok 2005

Rok 2005 zaowocował stworzeniem podstawowych kolekcji dydaktycznych:

 • kol skamieniałości - 438 eksponatów
 • kol skał – 477 eksponatów
 • kol meteorytów – 19 eksponatów
 • uporządkowanie i uzupełnienie kol. minerałów w kol. kryształów, kol rzadkich lokalizacji, kol. mineraloidów – razem 1316 eksponatów.

Wszystkie zbiory zostały właściwie i jednolicie opisane wg klasyfikacji międzynarodowych, spójne dydaktycznie. Powstały dla wszystkich okazów księgi inwentarzowe o ujednoliconej numeracji. Gabloty zostały właściwie opisane, a do magazynu zakupiono profesjonalne szafy magazynowe. Działaniom tym towarzyszyło ogromne wsparcie pracowników wydziału, głównie geologii. Należy tu wymienić nazwiska: Wojciech Krawczyński, Irina Gałuskina, Evgeny Gałuskin, Aleksandra Gawęda, Justyna Ciesielczyk, Eligiusz Szełęg, Grażyna Bzowska i wielu innych, wspierających przynajmniej „dobrym słowem”. W tym czasie napłynęło do Muzeum wiele darowizn. Poza tym kilku pracowników przekazało w depozyt swoje prywatne kolekcje, z których powstały wystawy czasowe:
Gipsy prof., Jerzego Żaby;
Głowonogi dr Wojciecha Krawczyńskiego;
Skamieniałości Artura Padewskiego;
Meteoryty Kazimierza Mazurka

Pod koniec roku 2005 zorganizowano kilka wykładów dla uczniów szkół licealnych. Opłatą było zakupienie przez nich kilku wybranych wcześniej minerałów – jako dary dla Muzeum.

W tym samym czasie odbyło się spotkanie nt. przyszłości Muzeum z ówczesnymi władzami: Rektorem prof. Januszem Janeczkiem oraz Dziekanem prof. Jackiem Janią. Owocem tego spotkania była przychylność dla rozwoju Muzeum oraz zgoda na możliwość uzyskiwania wpływów z działalności oświatowej celem pozyskiwania nowych okazów Muzealnych z Subkonta Muzeum.

Rok 2006

Rok 2006 to starania o fundusze zewnętrzne na działalność wystawienniczą. W czerwcu – pozyskano pieniądze z Urzędu Miasta Będzin (a raczej z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska) – 5000 zł oraz z Urzędu Miasta Sosnowiec (GFOŚ) – 25 000 zł, co stanowiło wkład własny do projektu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Równolegle do tych działań Pani Ewa Budziszewska-Karwowska projektowała 3 wystawy, prowadziła rozmowy z rzeźbiarką, producentem gablot, wykonawcą podestu oraz konsultowała teksty do tablic edukacyjnych. W październiku Muzeum otrzymało fundusze z WFOŚiGW w Katowicach i można było przystąpić do montażu wystaw.

 

Rok 2007

Wiosną 2007 zaistniały w holu głównym wydziału 3 wystawy muzealne (patrz zbiory):

 • Geneza Paliw Kopalnych
 • Dynamizm Skorupy Ziemskiej
 • W świecie Śląskich Pradinozaurów – Krasiejów

Na tej bazie dynamicznie zaczęła się rozwijać działalność oświatowa w postaci lekcji muzealnych:

 • warsztatów
 • wykładów
 • prelekcji ze zwiedzaniem Muzeum
 • warsztatów terenowych

Rok 2008

W roku 2008 powstała najładniejsza wystawa naszego Muzeum (patrz zbiory):
- „Pomiędzy Ewa ... a Nami” - o ewolucji człowiekowatych „

Rok 2009

W roku 2009 powstała wystawa z cyklu „Krajobrazy Naszego Regionu – NOTOZAURY” (patrz zbiory). Towarzyszyła temu kampania "Rekonstruujemy szkielet śląskiego notozaura", aby uniknąć rozkradania naszego wspólnego dziedzictwa, polegającego na wywożeniu za granicę dobrych okazów paleontologicznych, a jednocześnie zapobiegać łamaniu ustawy "O ochronie przyrody"(2004r.).

Latem rozpoczęto pierwszy obóz naukowy dla studentów w Zawierciu-Marciszowie, organizowany przy współudziale urzędu Miasta Zawiercie.

Rok 2010

W roku 2010 powstała wystawa „Ewolucja pióra” z inicjatywy absolwentów geologii naszego wydziału Ani i Grzegorza Sadlok (patrz galeria). Nawiązano przy tej okazji współpracę z Śląskim Ogrodem Zoologicznym w Chorzowie, która zaowocowała fotograficzną wystawą czasową.

Rok 2011

W roku 2011 powstała wystawa „Historia spadku Meteorytu Sołtmany” (patrz zbiory)

Rok 2013

W roku 2013 powstała 13 wystawa muzealna – czwarta z cyklu Krajobrazy Naszego Regionu pt. „W Krainie Smoka – Zawiercie” (patrz zbiory)

Rok 2016

W czerwcu 2016 roku zostało otwarte Lapidarium z kilkutonowymi głazami w otoczeniu różnorodnej roślinności. We wrześnu staneła w holu głównym wystawa pt. „Dewon – złoty wiek fauny i flory”.

Rok 2018

W maju nastąpiło uroczyste otwarcie dwóch wystaw: „Gabinet mineraloga" oraz „Meteoryty - materia starsza niż Ziemia"

Rok 2019

Na 2019 rok przypada 25-lecie działalności Muzeum NoZ. Obchody jubileuszu Muzeum (13.12.2019) połączone były z otwarciem wystawy „Początki życia na Ziemi" oraz ukazaniem w nowej odsłonie wystawy „Notozaury - paleośrodowisko triasu środkowego"

Obecni pracownicy:

mgr Ewa Budziszewska-Karwowska - Kierownik Muzeum WNoZ
mgr Anna Dąbrowska
mgr Małgorzata Rahmonov

Byli pracownicy:


1994 - 2012 – prof. dr hab. Łukasz Karwowski (Kierownik Muzeum WNoZ)
1994 – dr Evgeny Gałuskin
1994 – 2002 – dr Irina Gałuskina
2002 – 2004 – dr Andrzej Wójcik
2007 - 2012 – mgr Anna Sadlok
2011 – mgr Zuzanna Wawrzyniak
2013 - dr Katarzyna Dąbrowska-Zapart
2013 – dr Krzysztof Szopa
2012-2014 – mgr Katarzyna Zalecka-Wojtaszek

 

 

Skład Rady Naukowej Muzeum WNoZ w latach 1994 -2000:

    prof. zw. dr hab. Erast Konstantynowicz
    prof. dr hab. Łukasz Karwowski
    prof. dr hab. Maria Pulinowa
    dr Grażyna Bzowska
    dr Eugeniusz Gałuskin
    dr Jerzy Cabała
    mgr Irina Gałuskina
    mgr Justyna Ciesielczuk
    mgr Wojciech Krawczyński

26.02.2013 roku Rada Wydziału uchwaliła skład nowej Rady Naukowej:

    dr hab. Irina Gałuskina - Przewodnicząca Rady
    prof. dr hab. Łukasz Karwowski
    dr hab. Stanisław Czaja prof. UŚ
    dr hab. Jerzy Cabała
    dr Damian Absalon
    dr hab. Leszek Marynowski prof. UŚ
    mgr Ewa Budziszewska-Karwowska - Kierownik Muzeum NoZ
  

Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Muzeum Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Lokalnym Administratorem Danych jest Muzeum Nauk o Ziemi w Sosnowcu, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

1. listownie na adres: ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

2. przez e-mail: administrator.danych@us.edu.pl

2. Inspektor Ochrony Danych

Można się kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:

1. listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

2. przez e-mail: iod@us.edu.pl 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e, f  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 1. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym polegającego na gromadzeniu, przechowywaniu, konserwowaniu, umożliwieniu korzystania ze zbiorów, udostępnianiu zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych, prowadzeniu działalności edukacyjnej, artystycznej oraz upowszechnianiu osiągnięć nauki i kultury, zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; art. 1, 2 i 4, art. 32 ust. 1 ustawy o muzeach; ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; Regulaminem Muzeum Nauk o Ziemi w Sosnowcu Uniwersytetu Śląskiego;
 2. prawnie uzasadniony interes realizowany przez uczelnię lub stronę trzecią, poprzez wykorzystanie, w tym rozpowszechnienie: wizerunku stanowiącego jedynie szczegół całości, a nie główny motyw zdjęcia (bez zbliżeń na twarz tj. w ten sposób, aby pokazać fakt odbycia się wydarzenia, a nie wizerunek poszczególnych osób w nim uczestniczących); wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli zdjęcie wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności społecznych, zawodowych, w celach informacyjnych i promocyjnych (art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych).

4. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia wskazanych wyżej celów przetwarzania, jednakże nie dłużej niż do końca rok kalendarzowego, w którym dane osobowe zostały zebrane. Po tym czasie Państwa dane są usuwane.

5. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe możemy przekazywać organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

2) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

3) prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych. Prawo to nie przysługuje w szczególności w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, gdy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu lub w celu realizacji zadania publicznego;

6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowanym, ani nie będą podlegać profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.